KONTO+ >>
srozumitelně ... co by Vás mohlo zajímat

 
...překážky v práci...

Co je překážka v práci, na co mám nárok...?


 

Datum aktualizace: 3.6.2013
Znění platné ke dni: 3.6.2013


 

Na této stránce najdete vysvětlení v souvislosti s překážkou v práci na straně zaměstnance.
V následujících řádcích se zabýváme návštěvou lékaře, pohřbem příbuzného i známého, volnem pro případ stěhování, volnem pro studium, a mnoho dalších překážek v práci, které vzniknou na straně zaměstnance.
 

Pro přesnost uvedeme zákon a nařízení, která upravují práva zaměstnance a povinnosti zaměstnavatele u této problematiky.
Základním zákonem pro tuto oblast je
  Zákoník práce (zákon 262/2006 Sb.) a nařízení vlády č. 590/2006  
.
 
Musíme zde podotknout, že uvedené platí pro běžné zaměstnance v pracovním poměru. V některých situacích mohou být pro některé osoby (služební poměr, zákonodárci a další ...) určité odlišnosti, většinou ne nevýhodnější ...

Ošetření a vyšetření u lékaře

Prohlídka, vyšetření nebo očkování v souvislosti s výkonem práce

Přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků

Znemožnění cesty do zaměstnání

Svatba

Narození dítěte

Úmrtí

Doprovod

Pohřeb spoluzaměstnance

Přestěhování

Vyhledání zaměstnání


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ošetření a vyšetření u lékaře
 NV 590/2006 Příloha bod 1. Vyšetření nebo ošetření
 
 Princip: 
a) Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout (dále jen „nejbližší zdravotnické zařízení“), pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.
b) Bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, poskytne se pracovní volno na nezbytně nutnou dobu; náhrada mzdy nebo platu však přísluší nejvýše za dobu podle písmene a).
Podle tohoto bodu vládního nařízení je povinností zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci volno s náhradou mzdy na dobu nezbytně nutnou pro ošetření v nejbižším zdravotnickém zařízení (nejbližším bydlišti nebo pracovišti), které je ve vztahu se zdravootní pojišťovnou zaměstnance a které je schopno dané vyšetření provést, a to v případě, že nebylo možné provést vyšetření nebo ošetření mimo pracovní dobu.
 
 Placení: 
Návštěva lékaře, vyšetření a ošetření jsou placeny průměrem za uplynulé kalendářní čtvrtletí, podobně jako náhrada při pracovní neshopnosti placená zaměstnavatelem za prvních 21 dnů neschopnosti a to za poslední kalendářní čtvrtletí (příklad výpočtu na odkaze).
 
 Doklady: 
Dokladem pro uplatnění této překážky a její uznání zaměstnavatelem je "propustka", což je potvrzení od lékaře o vyšetření nebo ošetření, s uvedením doby odchodu z pracoviště a příchodu na pracoviště a doby příchodu k lékaři a odchodu od lékaře a samozřejmě podle organizačních podmínek a vnitřních směrnic zaměstnavatele s dalšími náležitostmi.
Stanovení formy dokladu by si každý zaměstnavatel mohl upravit směrnicí, kterou je pak povinnen respektovat zaměstnavatel i každý zaměstnanec.
 
 Čas překážky: 
Podle nařízení vlády č. 590/2006 je uznatelnou dobou čas, který potřebuje zaměstnanec k vyšetření v nejbližším zařízení, poskytujícím danou péči.
Pracujete-li tedy mimo místo svého bydliště, mělo by to být zařízení, které je nejblíže pracovišti. Samozřejmě mají lidé své lékaře, a to zejména v místě svého bydliště, a pro tento případ může zaměstnavatel stanovit čas, který lze čerpat na tuto překážku v práci (např. 3 hodiny). V případě pružné pracovní doby pak platí, že placenou překážkou v práci je jen doba, která spadá do základní pracovní doby. V každém případě pak platí, že pokud je možné podstoupit vyšetření a ošetření mimo pracovní dobu, musí této možnosti zaměstnanec využít.
V tomto případě si lze představit, že zaměstnavatel zkontroluje, zda nebylo možno toto vyšetření nebo ošetření podstoupit mimo pracovní dobu.
Dokladem pro uplatnění této překážky a její uznání zaměstnavatelem je "propustka", což je potvrzení od lékaře o vyšetření nebo ošetření, s uvedením doby odchodu a příchodu z a na pracoviště a doby příchodu a odchodu k lékaři a od lékaře a samozřejmě podle organizačních podmínek a vnitřních směrnic zaměstnavatele s dalšími náležitostmi.
 

Prohlídka, vyšetření nebo očkování v souvislosti s výkonem práce
 NV 590/2006 Příloha bod 2. Pracovnělékařská úrohlídka, vyšetření nebo očkování v souvislosti s výkonem práce
 
 Princip: 
Pracovní volno na nezbytně nutnou dobu se poskytne zaměstnanci, který se podrobil pracovnělékařské prohlídce, vyšetření nebo očkování souvisejícím s výkonem práce v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.
Podle tohoto bodu vládního nařízení je povinností zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci volno s náhradou mzdy na dobu nezbytně nutnou pro pracovnělékařskou prohlídku, vyšetření nebo očkování souvisejícím s výkonem práce v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.
 
 Placení: 
Návštěva lékaře, vyšetření a ošetření jsou placeny průměrem, podobně jako náhrada při pracovní neshopnosti placená zaměstnavatelem za prvních 21 dnů neschopnosti a to za poslední kalendářní čtvrtletí (příklad výpočtu na odkaze).
 
 Doklady: 
Dokladem pro uplatnění této překážky, stejně jako u předchozího bodu, a její uznání zaměstnavatelem je "propustka", což je potvrzení od lékaře o vyšetření nebo ošetření, s uvedením doby odchodu z pracoviště a příchodu na pracoviště a doby příchodu k lékaři a odchodu od lékaře a samozřejmě podle organizačních podmínek a vnitřních směrnic zaměstnavatele s dalšími náležitostmi.
Stanovení formy dokladu by si každý zaměstnavatel mohl upravit směrnicí, kterou je pak povinnen respektovat zaměstnavatel i každý zaměstnanec.
 
 Čas překážky: 
Přesto, že nařízení vlády uvádí termín jako doby nezbytně nutné, poskytují zaměstnavatelé i celou skutečnou dobu na tyto překážky, neboť jsou většinou i v zájmu zaměstnavatele a činnost zpravidla vykonává lékař stanovený zaměstnavatelem.
Dokladem pro uplatnění této překážky a její uznání zaměstnavatelem je opět, jako v předchozím bodě, "propustka".
 

Přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hrom. dopr. prostředků
 NV 590/2006 Příloha bod 3. Přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků
 
 Princip: 
Pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu pro nepředvídané přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků, nemohl-li zaměstnanec dosáhnout včas místa pracoviště jiným přiměřeným způsobem.
Pro nepředvídané přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků poskytne zaměstnavatel pracovní volno na dobu nezbytně nutnou,  ale bez náhrady mzdy  a jen v případě, že zaměstnanec nemohl využít jinou formu dopravy.
 
 Placení: 
Jak je uvedeno v předchozím odstavci, je tato překážka sice omluvena, ale nepřísluší jí náhrada mzdy, a tedy za zpoždění autobusu Vám zaměstnavatel nepřítomnost omluví, ale nezaplatí.
 
 Doklady: 
Dokladem pro uplatnění této překážky a její uznání zaměstnavatelem by měl být doklad, který Vám vystaví provozovatel, případně i řidič, dopravního prostředku. Další možností je, přirozeně, dohoda s nadřízeným a splnění jeho požadavku.
 
 Čas překážky: 
Časem pro tuto překážku je přirozeně zpoždění dopravního prostředku, které bude uvedeno na dokladu. Pokud autobus pravidelně přijíždí v 7:26, má zpoždění 20 minut, a Váš pravidlený příchod na pracoviště je v 7:50, je omluvitelný příchod v 8:10, ale nikoliv již v 8:35.
 

Znemožnění cesty do zaměstnání
 NV 590/2006 Příloha bod 4. Znemožnění cesty do zaměstnání
 
 Princip: 
Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den se poskytne zaměstnanci  těžce zdravotně postiženému  pro znemožnění cesty do zaměstnání z povětrnostních důvodů nehromadným dopravním prostředkem, který tento zaměstnanec používá.
 
 Placení: 
Jak je uvedeno v předchozím odstavci, je tato překážka sice omluvena, ale nepřísluší jí náhrada mzdy, a tedy za zpoždění autobusu Vám zaměstnavatel nepřítomnost omluví, ale nezaplatí.
 
 Doklady: 
Dokladem pro uplatnění této překážky a její uznání zaměstnavatelem by měl být doklad, který Vám vystaví provozovatel, případně i řidič, dopravního prostředku. Další možností je, přirozeně, dohoda s nadřízeným a splnění jeho požadavku.
 
 Čas překážky: 
Časem pro tuto překážku je přirozeně zpoždění dopravního prostředku, které bude uvedeno na dokladu. Pokud autobus pravidelně přijíždí v 7:26, má zpoždění 20 minut, a Váš pravidelný příchod na pracoviště je v 7:50, je omluvitelný příchod v 8:10, ale nikoliv již v 8:35.
 

Svatba
 NV 590/2006 Příloha bod 5. Svatba
 
 Princip: 
Pracovní volno se poskytne na 2 dny na vlastní svatbu, z toho 1 den k účasti na svatebním obřadu;  náhrada mzdy nebo platu přísluší však pouze za 1 den . Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne rodiči na 1 den k účasti na svatbě dítěte a ve stejném rozsahu se poskytne pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu dítěti při svatbě rodiče.
Náhrada mzdy nebo platu podle tohoto bodu přísluší rovněž zaměstnancům uvedeným v § 317 zákoníku práce (zaměstnanci, kteří vykonávají práci mimo pracoviště zaměstnavatele a podles svého vlastního rozvrhu pracovní doby).
 
 Placení: 
V následující tabulce jsou přehledně znázorněny pro různé varianty dny placené a dny volna, poskytnuté zaměstnavatelem:  
 

volno (dnů) z toho placeno (dnů)
 SVATBA vlastní2
 (z toho 1 den na účast na obřadu)
1
 SVATBA dítěte1
 (na účast na svatbě)
1
 SVATBA rodiče1
 (na účast na svatbě)
-

 
 Doklady: 
jako doklad by měl postačovat "oddací list".
 
 Čas překážky: 
Časem - dobou, které lze uplatnit v rámci této překážky je 2, respektive 1 pracovní den bez ohledu na pružnou pracovní dobu. Je to tedy stanovený počet hodin na 1 pracovní směnu.
Pokud se svatba koná v sobotu a pracovník má běžný pracovní týden od pondělí do pátku, nelze u svatby dítěte uplatnit placenou překážku v trvání 1 dne, poněvadž překážka nastala v den volna, tedy vlastně žádná překážka nenastala.
Při vlastní svatbě v den konání v sobotu a pracovním týdnu od pondělí do pátku, lze zase uplatnit jen jeden jediný den, i když s nárokem na náhradu (zaplacení tohoto dne).

 

Narození dítěte
 NV 590/2006 Příloha bod 6. Narození dítěte
 
 Princip: 
Pracovní volno se poskytne na nezbytně nutnou dobu
 a) s náhradou mzdy nebo platu k převozu manželky (družky) do zdravotnického zařízení a zpět,
 b) bez náhrady mzdy nebo platu k účasti při porodu manželky (družky).
 
Při doprovodu manželky nebo družky do nemocnice k porodu a z nemocnice je tedy stanoven nárok jak na volno, tak i na náhradu. Při účasti u porodu je však nárok pouze na volno bez náhrady příjmu.
 
 Placení: 
Placena je jen nezbytně nutná doba k doprovodu do nemocnice nebo z nemocnice. U pružné pracovní doby to tedy znamená, že tato doba musí zasáhnout do základní pracovní doby.
Pokud máte základní pracovní dobu stanovenu od 10:00 do 14:00 a doprovázíte manželku do nemocnice od 8:15 a vracíte se do zaměstnání v 11:30, na placenou náhradu máte nárok jen v době od 10:00 do 11:30, tedy 1,5 hodiny, ostatní jste povinnen odpracovat.  

 
 Doklady: 
Dokladem by měla být opět "propustka".
 
 Čas překážky: 
Časem - dobou, které lze uplatnit v rámci této překážky je, jak je již výše uvedeno, doba nezbytně nutná.
 

Úmrtí
 NV 590/2006 Příloha bod 7. Úmrtí
 
 Princip: 
Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na
 a) 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,
 b) 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob,
 c) vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.
 
Náhrada mzdy nebo platu podle tohoto bodu přísluší rovněž zaměstnancům uvedeným v § 317 zákoníku práce (... zaměstnanec, který nepracuje na pracovišti zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek pro něj vykonává sjednanou práci v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje ...)
 

 ÚMRTÍk účasti na pohřbu (dnů)dále (dnů)z toho placeno (dnů)
manžel, druh, dítě1
23
rodiče a sourozenec vlastní, rodiče a sourozenec manžela, manžel dítěte, manžel sourozence 1
1
(jen pokud obstarává pohřeb)
maximálně 2 dny
(jen pokud i obstarává pohřeb)
prarodiče nebo vnuk, prarodiče manžela, jiná osoba, která žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti nezbytně nutná doba
(nejvýše 1 den)
1
(jen pokud obstarává pohřeb)
nezbytně nutná doba,
nejvýše 2 dny

(jen pokud i obstarává pohřeb)
 
 Placení: 
Placena je veškerá doba, kterou zaměstnavatel poskytne podle výše uvedené tabulky. I v případě pružné pracovní doby tedy bude zaplacena celá směna.
 
 Doklady: 
Dokladem by mělo být potvrzení pohřebního ústavu, případně instituce, která pohřeb provedla.
Zpravidla má každý pohřební ústav své vlastní formuláře pro potvrzení obstarání pohřbu nebo účasti na pohřbu, které splňují náležitosati předpisů.
 
 Čas překážky: 
Čas - doba, která je omluvena, je uvedena ve výše znázorněné tabulce.
 

Doprovod
 NV 590/2006 Příloha bod 8. Doprovod
 
 Princip: 
a) Pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu

1. s náhradou mzdy nebo platu, jde-li o doprovod manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela; má-li zaměstnanec nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění, nepřísluší mu náhrada mzdy nebo platu,
2. bez náhrady mzdy nebo platu, jde-li o ostatní rodinné příslušníky.

b) Pracovní volno k doprovodu zdravotně postiženého dítěte do zařízení sociálních služeb nebo do školy nebo školského zařízení samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením s internátním provozem a zpět se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků, a to s náhradou mzdy nebo platu na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 6 pracovních dnů v kalendářním roce.
c) Pracovní volno k doprovodu dítěte do školského poradenského zařízení ke zjištění speciálních vzdělávacích potřeb dítěte se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu bez náhrady mzdy nebo platu.
Pro účely tohoto bodu se rodinnými příslušníky rozumí fyzické osoby uvedené v bodě 7 (manžel, druh, dítě, rodiče a sourozenec vlastní, rodiče a sourozenec manžela, manžel dítěte, manžel sourozence, prarodiče nebo vnuk, prarodiče manžela, jiná osoba, která žije se zaměstnancem v domácnosti)
 
 doprovod doba placeno Poznámka
a)1. manžel, druh, dítě, rodiče, prarodiče, rodiče manžela, prarodiče manžela k:
- vyšetření,
- ošetření,
- léčení,
- onemocnění,
- úrazu
nezbytně nutná
(maximálně 1 den)
ANO
a)2. ostatní rodinní příslušníci (mimo bod a)1.) k:
- vyšetření,
- ošetření,
- léčení,
- onemocnění,
- úrazu
nezbytně nutná
(maximálně 1 den)
NE
b) zdravotně postižené dítě do:
- školy,
- zařízení soc. služeb,
- internát
nezbytně nutná
(nejvýše 6 dnů v kal. roce)
ANO
c) dítě do školského poradenského zařízení
nezbytně nutná NE
 
 Placení: 
Placena je doba podle výše znázorněné tabulky.
 
 Doklady: 
Dokladem by mělo být potvrzení lékaře, školy atd.
 
 Čas překážky: 
Čas - doba, která je omluvena, je uvedena ve výše znázorněné tabulce.
 

Pohřeb spoluzaměstnance
 NV 590/2006 Příloha bod 9. Pohřeb spoluzaměstnance
 
 Princip: 
Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu zaměstnancům, kteří se zúčastní pohřbu spoluzaměstnance; tyto zaměstnance určí zaměstnavatel nebo zaměstnavatel v dohodě s odborovou organizací.
 
 Placení: 
Placena je nezbytně nutná doba.
 
 Doklady: 
Dokladem je seznam od zaměstnavatele.
 
 Čas překážky: 
Čas - doba, která je omluvena, je doba nezbytně nutná.
 

Přestěhování
 NV 590/2006 Příloha bod 10. Přestěhování
 
 Princip: 
Pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 2 dny při přestěhování zaměstnance, který má vlastní bytové zařízení; jde-li o přestěhování v zájmu zaměstnavatele, poskytne se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu.
Z uvedeného vyplyne, že stěhování ve vlastním zájmu opravňuje pouze k poskytnutí volna na dobu nezbytně nutnou. Pokud je však stěhování v zájmu zaměstnavatele, je tato překážka placena.
 
 Placení: 
Placena je nezbytně nutná doba, pokud je stěhování v zájmu zaměstnvatele.
 
 Doklady: 
Dokladem by mohl být například jakýkoliv doklad o změně trvalého pobytu, ale pokud zaměstanvatel uzná, i čestné prohlášení.
 
 Čas překážky: 
Čas - doba, která je omluvena, je doba nezbytně nutná.
 

Vyhledání nového zaměstnání
 NV 590/2006 Příloha bod 10. Vyhledání nového zaměstnání
 
 Princip: 
Pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu před skončením pracovního poměru se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 půlden v týdnu, po dobu odpovídající výpovědní době v délce dvou měsíců. Ve stejném rozsahu se poskytne pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu před skončením pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e)
(ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část, přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část, stane-li se zaměstnanec nadbytečným, nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu dlouhodobě zdravotní způsobilost, ...)
zákoníku práce, nebo dohodou z týchž důvodů. Pracovní volno je možné se souhlasem zaměstnavatele slučovat.
Z uvedeného vyplyne, že pokud zaměstnanec "dostane" z uvedených důvodů výpověď, má nárok na 4 půldny placeného volna měsíčně po dobu 2 měsíců výpovědní lhůty, a pokud s tím zaměstnavatel souhlasí, může si je vybrat na dvakrát po celých dnech.
 
 Placení: 
Placena je ceklá doba, v případě výpovědi podle předchozího odstavce.
 
 Doklady: 
Požadovat doklad je nesmyslné, poněvadž zaměstanavtel ví nejlépe, zda dal zaměstnanci výpověď.
 
 Čas překážky: 
Čas - doba, která je omluvena, je celá doba poskytnutého volna - podle prvního odstavce.
 

Uvedené podmínky jsou podle nařízení vlády jakýmsi minimem, co by měl zaměstnavatel splnit ve vztahu k zaměstnanci. Zaměstnavatel přirozeně můžete udělit více volna, nebo zaplatit delší čas, ale není to tak zvaně "nárokovatelné", tedy nelze se toho dožadovat.
Stránka je strukturována tak, že v odstavci "PRINCIP" je většinou citováno, někdy však ne zcela, uvedené nařízení vlády, které je doplněno praktickým vysvětlením, nebo upřesněním tak, aby byl výklad pochopitelný i pro obyčejného zaěmstnance.

 
 

Konto + / kontakty: info@konto-plus.cz; tel.: +420 602 559 384