Účetnictví (podvojné účetnictví)

Účetnictví - pro subjekty, které jsou povinny vést účetnictví

Účetnictví (dříve označováno pojmem podvojné účetnictví) je podkladem pro sestavení daňového přiznání a také podkladem pro kontroly z hlediska správnosti zjištěných odvodů daní. Je to tedy jedna ze základních podmínek "bezúhonnosti" firmy ze strany finančního úřadu.
Každá osoba (podnikající - právnická, fyzická) má prakticky dvě možnosti, jak splnit tuto bezvyjímečnou povinnost, a to buď vlastními silami, anebo externím zpracováním účetnictví.
"Projekt Konto+" nabízí všem subjektům, které se rozhodnou pro externí vedení účetnictví, tyto služby v příznivých termínech, cenách a ke stoprocentní spokojenosti zákazníka.

Existuje zákonná povinnost vedení účetnictví (druhým případem je daňová evidence), a tu mají zejména:

 • právnické osoby
 • organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu
 • fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku
 • ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty, včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25,000.000,- Kč, a to od prvního dne kalendářního roku
 • a další osoby , uvedené v Zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, §1 odst. 2.

 • Ostatní osoby mohou vést daňovou evidenci, pokud se dobrovolně nerozhodnou pro vedení účetnictví.

  Účetnictví (podvojné účetnictví) je systém vedení účetních záznamů, kdy každý záznam je vepsán do dvou stran knihy - "má dáti / dal" (pochopitelněji lze označit "ve prospěch / na vrub" - tedy jakoby "přičíst / odečíst"). Jednoduše řečeno, se v jedné kolonce musí přičíst, aby se ve druhé kolonce mohlo odečíst - vysvětlení pro nezasvěceného návštěvníka, aby pochopil princip podvojného účetnictví.

  Příklad:
  Nakoupíme cihlu za 10,- Kč. Na jedné straně jsme pořídili zásobu - materiál a na straně druhé jsme vydali peníze. Má dáti (ve prospěch) bude tedy účet skladu č. 112 a dal (na vrub) bude účet pokladny č. 211. Zápis tedy bude vypadat "112/211". Přidána byla hodnota ve skladě (účet 112) a ubrána byla hotovost v pokladně (účet 211). Čísla účtů a celá podoba účtové osnovy jsou dány vyhláškou č. 500/2002 Sb. (prováděcí vyhláška k /podvojnému/ účetnictví).

  Příklad je uveden jen pro orientaci. Konto+ nabízí všem podnikatelským subjektům, které mají povinnost vést účetnictví, vedení účetnictví, včetně dalších souvisejících činností:

 • mzdové účetnictví
 • personální agenda
 • skladové hospodářství
 • vedení knih jízd a agendy vozového parku
 • správa fakturace
 • správa bezhotovostního platebního styku (běžné bankovní účty, úvěrové účty, ...)
 • správa hotovostních pokladen
 • sestavení daňových přiznání
 • upozornění na daňové termíny
 • případně postupné zavedení systému účetnictví a předání do správy Vašeho zaměstnance
 • Účetním jednotkám, které nemají povinnost vést účetnictví nabízíme vedení daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví) za přijatelné ceny.

  Účetním jednotkám s povinností vedení účetnictví (dříve podvojné účetnictví) nabízíme jeho vedení (při nízkém objemu) za smluvní paušální cenu.

  Účetnictví má v systému informačních toků společnosti jistě nezastupitelnou úlohu. Vedení firmy má na základě informačních systémů (a díky elektronickému zpracování dat) možnost v reálném čase znát ekonomický stav podniku z různých pohledů, což je důležité při plánování aktivit a rozvoje velkého podniku, ale i malé firmy.

  Firma "Konto +" provozuje svoji činnost zejména v regionech Brno, Vyškov a Slavkov u Brna, ale po dohodě jsme schopni obsloužit celý Jihomoravský kraj.

  Konto + / kontakty: info@konto-plus.cz; tel.: +420 602 559 384