Daně ze závislé činnosti

Příjmy a daně ze závislé činnosti a funkčních požitků

Závislá činnost je činnost závislá na něčem nebo někom (lidově řečeno, tedy je to činnost zaměstnance, který poslouchá a plní příkazy nadřízených, případně majitele). Zaměstnanec je tedy závislý na úkolech nadřízeného (zaměstnavatele), který práci zaměstnance stanovuje, řídí a kontroluje a za tuto činnost zaměstnance finančně odměňuje. Veškeré pracovní pomůcky, nástroje, materiál jsou v tomto případě majetkem (hmotným nebo duševním) zaměstnavatele.

My Vám nabídneme jak zpracování mezd ve smluvených termínech a podle platných předpisů, tak i další činnosti, které s příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků souvisí:

 • roční zúčtování daní ze závislé činnosti a funkčních požitků
 • komunikace s finančním úřadem ve věci daní fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
 • veškeré činnosti týkající se sociálního zabezpečení (nejen měsíční zpracování odvodů, ale i přihlášky a odhlášky podle předpisů, problematiku dočasné pracovní neshopnosti, peněžité pomoci v mateřství, rodičovských dávek - jsou vypláceny v rámci státní sociální pomoci Úřadem práce, ošetřovné a tak dále)
 • veškeré činnosti týkající se zdravotního pojištění (nejen měsíční zpracování odvodů, ale i přihlášky a odhlášky podle předpisů, správnému odvodu z hlediska příjmů, které podléhají zdrvaotnímu pojištění a tak dále)
 • Vaše podklady zpracujeme jak v elektronické, tak i tištěné formě a stejně tak naše výstupy Vám připravíme podle Vašich představ.

  Konto + / kontakty: info@konto-plus.cz; tel.: +420 602 559 384

  Termíny z praxe

  Příjmy ze závislé činnosti

  Příjmy ze závislé činnosti jsou odměny za práci, odvedenou zaměstnancem ve prospěch jeho zaměstnavatele, a to zejména:
  PLAT - penežité plnění za práci (lidově řečeno je to odměna za práci) ve státní sféře (státní zaměstnanci, zaměstnanci příspěvkových organizací, samostatných územně správních celků, nesoukromých škol, nesoukromého zdravotnictví (veřejného neziskového) a státních fondů.
  MZDA - peněžité plnění za práci (lidově řečeno je to odměna za práci) v soukromé sféře - tedy je to Vaše výplata.

  Funkční požitky

  Funkčními požitky jsou odměny za výkon funkce, a to zejména:
  - Funkční platy členů vlády, poslanců a platy vedoucích pracovníků ústředních orgánů státní zprávy.
  - Odměny za výkon funkce v orgánech obcí a územní samosprávy, státních orgánech, občanských a zájmových sdruženích, komorách a v jiných orgánech a institucích.

  Daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků

  Všechny tyto odměny (příjem ze závislé činnosti i z funkčních požitků) musí být ze zákona podrobeny zákonným odvodům:
  1. daně za závislé činnosti a funkčních požitků
  2. sociální pojištění
  3. zdravotní pojištění

  Činnosti, které mzdy těchto odvodů "zbaví", jdou vždy na vrub zaměstnavatele (tedy, zaměstnavatel je provádí ve své režii), a zaměstnanec, popřípadě vykonatel funkce "obdrží" čistou mzdu, aniž by se jakkoliv o měsíční odvody staral. Zaměstnanec je odpovědný pouze za dodání všech dokladů k případným úlevám na daních a pojištěních, a přirozeně, pokud tyto doklady nedodá, úlevy mu nebudou započítány.
  Větší zaměstnavatelé řeší situaci zpracování mezd většinou vlastní mzdovou účtárnou, případně mzdovou účetní. Menší firmy, ale i nesoukromé instituce, využívají často externího zpracování mezd, tedy účetní firmou. Výhodou u externího zpracování mezd je, že se zaměstnavatele nemusí starat o pravidelná školení svých pracovníků, nemusí řešit stresové situace v případě nemoci mzdové účetní právě v obdodí zpracování mezd, a v případě, že firma nemá velké množství vlastních zaměstnanců, je toto řešení i finančně úspornější. Naopak výhodou zřízení vlastní mzdové účtárny je "nezávislost" na cizím subjektu, a pro větší podnik je to úspornější, pokud nevyjedná s externím dodavatelem výhodnější podmínky.